Status: otvoren od 20.12.2023.

Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijave na natječaj: od 20.12.2023. do 19.02.2024.

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore: 80.000,00 eura po projektu

Intenzitet javne potpore do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Prihvatljive aktivnosti:

1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona) te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Napomena:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00 eura.

Opravdani troškovi su:

– troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,

– troškovi informiranja i vidljivosti projekta

– te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Projekt koji sadrži aktivnosti primjene digitalnih rješenja obavezno mora sadržavati i aktivnost edukacije ciljne skupine, određene neposrednim korisnikom digitalnog rješenja, za rad u istome.

U slučaju provedbe aktivnosti za koje je sukladno važećim zakonskim ili drugim primjenjivim propisima utvrđena obveza izrade odgovarajuće projektne dokumentacije, ishođenje posebnih uvjeta, suglasnosti nadležnih tijela, dozvola ili sl. potrebno je isto priložiti kao dodatnu dokumentaciju.

Poveznica na natječaj