Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.  Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proces izrade i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru u 2020. i početak provedbe 2021. te ostvarivanje željenih rezultata do 2030. pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Hrvatskoj. 

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine