Tijela agencije su:

 1. Upravno vijeće
 2. Ravnatelj

Upravno vijeće upravlja Razvojnom agencijom, a ravnatelj zastupa i predstavlja Razvojnu agenciju. Ravnatelj za svoj rad odgovara Županu i Upravnom vijeću.

Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih je jedan predstavnik radnika Agencije. Upravno vijeće, osim predstavnika radnika imenuje i razrješava župan. Predstavnik radnika bira se i opoziva sukladno odredbama Zakon o radu.

Upravno vijeće donosi odluke i druge akte iz svoje nadležnosti većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće čine:

 • Miro Tesla, predsjednik
 • Ante Viljac, član
 • Branko Vlaić, član
 • Josip Aras, član predstavnik radnika

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut, uz suglasnost župana
 • donosi godišnji program rada, uz suglasnost župana
 • donosi financijski plan, uz suglasnost župana
 • donosi druge opće akte
 • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu
 • raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja
 • odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom

Upravno vijeće radi na sjednicama koje saziva presdsjednik ili osoba koju on za to pismeno ovlasti.