U četvrtak 30.06.2022. u prostorijama ABC centra održan je trening modul za ekonomske aktivnosti u sklopu projekta TRANSFER za 2 arheološka lokaliteta na našem području, Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica.

Modul obuke „Nove gospodarske aktivnosti u arheološkim parkovima Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica” bila je podijeljena na nekoliko dijelova. U prvom (uvodnom) dijelu predstavljen je projekt s njegovim osnovnim karakteristikama, ciljevima i sudionicima.

Drugi dio modula obuke bio je usmjeren na prezentaciju kulturno-povijesnih, geografskih i arheoloških vrijednosti samih lokaliteta koji postavljaju okvir za adekvatnu ekonomsku valorizaciju.

Prezentirajući primjere dobre prakse, treći dio modula obuke pokazao je primjere u kojima se gospodarski valoriziraju prostori arheoloških parkova u Hrvatskoj i šire – pri čemu posebna važnost pridaje se područjima unutar Europske unije.

Digitalni trening modul za ekonomske aktivnosti dostupan na linku.

Projekt TRANSFER (eng.Integrated management models for archeological parks, hrv. Integrirani modeli upravljanja za arheološke parkove) se sufinancira iz europskog transnacionalnog programa ADRION -Interreg V-B Jadransko-jonski program 2014-2020.

Nositelj projekta je Sveučilište u Macerati (Italija), a JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je projektni partner. Projekt je započeo s provedbom 01.02.2020., a završava 31.01.2023. Ukupna vrijednost projekta je 1.664.336,80 eura.

Cilj projekta TRANSFER je razviti, prenijeti i distribuirati Zajednički model upravljanja arheološkim parkovima.

[embeddoc url=”https://www.rra-sibenik.hr/wp-content/uploads/2023/09/treningmodul.pdf”]