Šibensko-kninska županija je u listopadu 1998. godine osnovala Centar za poduzetništvo, koji je započeo s djelovanjem 01.01.1999. godine.

U početku osnovne aktivnosti bile su iz područja poticanja poduzetništva, a s vremenom se započelo i s pripremom i provedbom regionalnih razvojnih projekata, te je društvo od 2006. godine preimenovano i nosi naziv Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije. RRA Šibensko-kninske županije je članica Koordinacije Regionalnih razvojnh agencija regije Jadran (RAJ).

Od 01.01.2012. godine djelujemo kao Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, koja je i dalje u 100% vlasništvu Šibensko-kninske županije.

STRUKTURA

Tijela Razvojne agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Razvojnom agencijom, a ravnatelj zastupa i predstavlja Razvojnu agenciju. Ravnatelj za svoj rad odgovara Županu i Upravnom vijeću.

Upravno vijeće:

 • Miro Tesla, predsjednik
 • Ante Viljac, član
 • Mark St. George Doodney, član

Ravnateljica Razvojne agencije je Mira Lepur.

Aktualno u Razvojnoj agenciji djeluje Odjel za pripremu projekata; Odjel za provedbu projekata te Odjel za financijsko-računovodstvene, pravne i opće poslove.

 • Odjel za pripremu projekata bavi se operativnim odnosno tehničkim dijelom pripreme projektne dokumentacije za natječaje.
 • Odjel za provedbu projekata bavi se operativnom provedbom projekata za koje su dobivena sredstva iz različitih izvora financiranja.
 • Odjel za financijsko-računovodstvene, pravne i opće poslove bavi se administrativnom, financijskom i pravnom podrškom poslovanju Razvojne agencije.

Za organizaciju poslovanja svakog odjela odgovorni su voditelji odjela koji su imenovani iz redova zaposlenika i koji skupa s ravnateljom i pomoćnikom ravnatelja čine prošireno koordinacijsko tijelo zaduženo za koordinaciju i realizaciju aktivnosti i rad Razvojne agencije.

 

DJELATNOSTI RAZVOJNE AGENCIJE

Razvojna agencija kao regionalni koordinator za Šibensko-kninsku županiju obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 123/17 i 118/18):

 • izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač
 • provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
 • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač
 • provodi programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
 • Razvojna agencija bez naknade obavlja i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:
 • upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • provjeravanje i praćenje stanja  projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanje osnivača i Ministarstva o njihovoj provedbi
 • surađivanje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije te izvještavanje osnivača i Ministarstva o njihovoj provedbi
 • usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
 • obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva
 • sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

U okviru navedenih djelatnosti Razvojna agencija može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovnih djelatnosti.

 

LOKACIJA

Uredi Razvojne agencije su smješteni u sklopu Centra ABC, u Šibeniku, na adresi Narodnog preporoda 4.