Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijava za Program razvoja otoka za 2024. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave na otocima i poluotoku Pelješcu;
 • jedinice lokalne samouprave na kopnu, u priobalju, koje u svojim administrativnim i teritorijalnim granicama obuhvaćaju jedan ili više naseljenih otoka;
 • jedinice regionalne (područne) samouprave koje u svojim administrativnim i teritorijalnim granicama obuhvaćaju prije navedene jedinice lokalne samouprave s time da lokacija provedbe projekta mora biti isključivo na naseljenim otocima ili poluotoku Pelješcu.

Broj prijava po prijavitelju:

 • svi Prijavitelji, u pravilu, mogu podnijeti prijave za jedan projekt.
 • iznimno, slijedeći Prijavitelji mogu podnijeti prijave za više projekata i to:
 • Općina Murter-Kornati – jedan projekt za matični otok i jedan dodatni projekt za naseljeni otok sa specifičnim položajem (Kornat) – ukupno dva projekta;
 • Grad Šibenik – po jedan projekt za svaki naseljeni otok sa specifičnim položajem (Kaprije, Krapanj, Zlarin, Žirje) – ukupno četiri projekta.

Partneri:

 • prijavitelj projekta može se prijaviti samostalno ili s partnerima.
 • partneri Prijavitelja projekta (podnositelja zahtjeva) mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači Prijavitelj projekta i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji projekta doprinosi cilju Programa.

Prihvatljiva područja ulaganja:

 • socijalna infrastruktura i komunalna infrastruktura:

a) jaslice i dječji vrtići, dječja igrališta, škole i školske sportske dvorane, školska igrališta, domovi zdravlja i ambulante, centar i/ili „dnevni boravak“ za ranjive skupine društva;

b) objekti koji se grade/rekonstruiraju po principu energetske učinkovitosti (osim javne rasvjete), sustavi/uređaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora;

c) sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, desalinizatori, sustavi oborinske i fekalne odvodnje (cjevovodi do max Ø 400 mm), bio pročistači otpadnih voda;

d) podzemni spremnici za smještaj tipskih kontejnera za razvrstavanje (komunalnog) otpada.

 • poduzetnička infrastruktura:

a) stavljanje u funkciju postojećih objekata i prostora ili izgradnja novih u funkciji revitalizacije i poticanja djelatnosti od važnosti za gospodarski razvoj otoka korištenjem lokalnih znanja s inovativnim pristupom (interpretacijski multifunkcionalni prostori i građevine, kao i otvorene i zatvorene tržnice i ribarnice i sl.), te objekti/prostori za potrebe poduzetničkih/poslovnih inkubatora;

b) osnovna infrastruktura do ili unutar poduzetničkih zona (prometna, komunikacijska, energetska, vodovod i odvodnja).

 • objekti društvene namjene i prateća infrastruktura:

a) sportske dvorane i drugi objekti javne namjene za sportske aktivnosti, domovi kulture, društveni domovi, galerije, spomen kuće, muzeji, knjižnice, kino dvorane;

b) nerazvrstane ceste i ulice s pripadajućim objektima, nogostupi, lučice i rive lokalnog značaja, zelene površine/parkovi, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično, trgovi, šetnice, pješačke i turističke/poučne staze, vidikovci i biciklističke staze, tematski parkovi.

 • ostalo:

a) javna rasvjeta (prvenstvo – energetski učinkovita);

b) mrtvačnice.

Iznos potpore:

 • Iznos financiranja po projektu od strane Ministarstva može iznositi najviše do 150.000,00 eura
 • Najmanji traženi iznos financiranja od strane Ministarstva po projektu, može iznositi 20.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava do 9. veljače 2024. godine.

Uputa za prijavitelje i ostala potrebna dokumentacija Poziva se nalazi na poveznici.

Izvor: MRRFEU