CILJ PROJEKTA:

Omugućiti provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko – kninske županije kroz stručnu podršku i osposobljavanje dugotrajno nezaposlenih i osoba u nepovoljnom položaju.

Na području županije postoji 20 jedinica lokalne samouprave (JLS). Očekivani rezultat projekta je pomoći JLS-ovima da pripreme minimalno po jedan projektni prijedlog za zadovoljavanje vlastitih teritorijalnih potreba, te se na taj način dopuni Baza podataka MRRFEU.

AKTIVNOSTI:

– Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje

– Promidžba i vidljivost

– Upravljanje projektom i administracija

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (od 14.05.2018. – 13.05.2020.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 993.248,76 Kn. Sufinanciranja iz EU fonda je 100%

ULOGA RA:

Razvojna agencija je PARTNER na projektu. Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik. Ostali partneri su: Grad Šibenik, Pučko otvoreno učilište Šibenik i Udruga mladih „Mladi u EU“

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020./Europski socijalni fond