CILJ PROJEKTA

Projekt ima za cilj smanjenje utjecaja otpada u moru na morski ekosustav te se projektom planira 5 ekoloških akcija čišćenja podmorja na 5 lokacija Grada Šibenika koje se nalaze unutar ekološke mreže NATURA 2000. Ovim akcijama želi se podići svijest građana o postojanju problema onečišćenja mora te njegovom negativnom utjecaju na morski ekosustav.

AKTIVNOSTI:

  1. Upravljanje projektom,
  2. Organizacija 5 akcija čišćenja podmorja na području Grada Šibenika
  3. Promidžba i vidljivost.

STATUS I TRAJANJE:

Projekt je u provedbi od 01. rujna 2022. do 01. ožujka 2023. godine.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

77.095,50 kn

ULOGA JURA ŠKŽ:

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je partner na projektu te je njezina uloga pružanje savjetodavne podrške pri provedbi projektnih aktivnosti.

Nositelj projekta je udruga EMEDEA.

PROGRAM/IZVOR FINANCIRANJA:

Projekt je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%.