Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za  sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

Financijska sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se EU projektima sufinanciranim sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., čija se provedba nastavlja nakon 31. prosinca 2023. godine, korisnicima koji imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta. Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo za sufinanciranje završetka EU projekata kojima je posredničko tijelo razine 1 (PT1) Ministarstvo, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u dijelu sredstava koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u visini najviše do iznosa neutrošenih EU bespovratnih sredstava po EU projektu nakon 1. siječnja 2024. godine.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva u 2024. iznosi 20.000.000,00 eura (slovima: dvadesetmilijunaeurainulacenti).

Prihvatljivi prijavitelji:

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjev za sufinanciranje sa svom potrebnom dokumentacijom šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, na sljedeću adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10000 Zagreb
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: “Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata – NE OTVARATI!”.

Zahtjevi se zaprimaju od 8. ožujka zaključno do 30. travnja 2024. godine.

Više na poveznici.