Kako bi poboljšala stanje vezano uz zaposlenost i zapošljavanje na području Županije, Razvojna agencija provodi brojne aktivnosti koje doprinose razvoju ljudskih resursa, povećanju broja zaposlenih, a shodno tome i smanjenju broja nezaposlenih.

 

U kontekstu mogućnosti provođenja projekata iz područja zapošljavanja i obrazovanja unutar Europskog socijalnog fonda, Razvojna agencija trenutno provodi sljedeće aktivnosti:

  • Informiranje relevantnih dionika o  nacionalnim i EU natječajima iz područja zapošljavanja i obrazovanja
  • Savjetovanje vezano za prijave i provedbu nacionalnih i EU projekata
  • Davanje preporuka obrazovnome sustavu na području Županije
  • Izrada strateških dokumenata na području zapošljavanja i obrazovanja i provedbe definiranih strateških ciljeva
  • Provedba projekta "Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije" ( PVTR )

 

Šibensko-kninska županija je jedna od prvih Županija u Republici Hrvatskoj koja je krenula sa strateškim pristupom razvoja ljudskih resursa. S tim ciljem županija je osnovala, a Razvojna agencija trenutno koordinira i provodi aktivnosti lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Radi se o partnerskom vijeću za tržište rada Šibensko-kninske županije koje okuplja dionike iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora. Osnovna zadaća ovog tijela je definiranje, stvaranje i provođenje politika zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa na području županije.

Osim projekta Partnersko vijeće za tržište rada, Razvojna agencija je provodila i sudjelovala u provedbi brojnih drugih projekata koji su imali za cilj jačanje ljudskih resursa na području Šibensko-kninske županije.