Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije kao javni naručitelj objavljuje planove nabave i registar ugovora te sve njihove promjene u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.