Svrha poziva: Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

Prihvatljive aktivnosti:

  •  aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova - pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
  • aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;
  • aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju;
  • aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).
  • usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  • usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom)
  • aktivnosti informiranja i vidljivosti

Iznosi sufinanciranja: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 80.000.000,00 HRK. mNajviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 30.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijavu:  Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/9.

Više informacija o javnom pozivu te potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.