Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza II

Puni naziv: Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2 

Status: otvoren od 23.11.2020.

Prijavitelji: Prijavitelji/partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete: biti

a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: 

- udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, Narodne Novine 74/14,70/17 i 98/19) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.

- zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama, Narodne Novine 106/18 i 98/19) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.

- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

b) registrirani u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijave na natječaj: Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2021. godine. 

Vrijednost potpore: od 200.000,00 - 500.000,00 kuna. Intenzitet javne potpore 100%.

Prihvatljive aktivnosti: Za ostvarenje specifičnog cilja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

- medijske kampanje;

- izrada televizijskih spotova, reklama;

- okrugli stolovi;

- otvoreni dani;

- radionice, seminari, predavanja;

- održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji);

- izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali);

- održavanje webinara. 

Poveznica na natječaj

 

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 03.11.2020, 13:48h
  •   TRAJANJE: 30.06.2021, 13:48h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja