JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja

VAŽNA OBAVIJEST!

Donesene su Izmjene i dopune Programa dodjele potpora za samozapošljavanje - programa potpora male vrijednosti, KLASA: 402-10/20-01/01, URBROJ: 2182/1-09/1-20-01 od 24. kolovoza 2020. godine i JAVNOG POZIVA za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, KLASA: 402-10/20-01/01, URBROJ: 2182/1-09/1-20-02 od 02. rujna 2020. godine te je ponovno produljen rok za dostavu prijava.

Krajnji rok za dostavu prijava je do 30. rujna 2020. godine do 15 sati.


 
PREDMET POZIVA
Potpore za samozapošljavanje dodjeljuje Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije iz Projekta „Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije faza III“ (UP.01.3.1.01.0083) financiranom sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u pojedinačnom iznosu do najviše 50.000,00 HRK. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.
 
Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EU) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada Korisnik stekne zakonsko prvo na primanje potpore, tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).
 
Potpore iz ovog Javnog poziva ne mogu se dodijeliti za sljedeće namjene:
 nije moguća dodjela poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (članak 1. stavak 1. točke a)-c) Uredbe o potporama male vrijednosti),

 poduzetnicima koje djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, te u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda i to u slučajevima kada je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača te stavljenih na tržište od strane predmetne nezaposlene osobe i potpore koje su uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače (članak 1. stavak 1. točke a)-c) Uredbe o potporama male vrijednosti),

 zabranjena je dodjela za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno nije moguće dodijeliti potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću (članak 1. stavak 1. točke d) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 zabranjuje se dodjela poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz odobravaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Potpore mogu primiti samo punoljetne, nezaposlene osobe s prebivalištem na području Šibensko-kninske županije koje udovoljavaju kriterijima pripadnosti barem jednoj od sljedećih ranjivih skupina:
 dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina koji su nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje su nezaposlene iznad 12 mjeseci)
 žene,
 mladi (do 29 godina),
 hrvatski branitelji,
 članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 članovi obitelji hrvatskih ratnih vojnih invalida,
 djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida
 djeca dragovoljaca Domovinskog rata,
 osobe s invaliditetom,
 pripadnici nacionalnih manjina,
 osobe od 50 godina i starije.
 
Korisnici potpore moraju ispunjavati i sljedeće kriterije:
 nezaposlena osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva,
 od trenutka prijave do dana donošenja Odluke o odabiru nema registrirani poslovni subjekt,
 dodijeljena potpora usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a troškovi se prikazuju u troškovniku sadržanom u poslovnom planu,
 troškovi se navode s porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko podnositelj zahtjeva nije u sustavu PDV-a,
 budući poslovni subjekt ima sjedište na području Šibensko-kninske županije,
 nemaju nepodmirenih obveza prema državi,
 budući poslovni subjekt mora biti registriran kao obrt, j.d.o.o., d.o.o. ili kao samostalna djelatnost.
 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U SKLOPU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
 troškovi nabave strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti (isključivo nova, ne rabljena oprema).
 Kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad (isključivo nova, ne rabljena oprema).
 Kupnja licenciranih IT programa (isključivo novi, ne rabljeni programi).
 Troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade.
 Izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa.
 Kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama, isključivo novi namještaj, ne rabljeni).
 Kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti.
 Porez na dodanu vrijednost (PDV) u slučajevima kada Korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.
Svi troškovi koji nisu navedeni na tom popisu smatraju se neprihvatljivima.
Partnerstva i udruživanje osoba u isti poslovni subjekt nije prihvatljivo.
 
Osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje, ista se ne može ponovo odobriti.
 
ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Krajnji rok za dostavu prijava je do 30. rujna 2020. godine do 15 sati.
Zahtjev za dodjelu potpore predaje se u zatvorenom paketu/omotnici, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik
Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedena naznaka: “Zahtjev za dodjelu potpora za samozapošljavanje – Ne otvarati”, uz puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva. Na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje zahtjeva.
Zahtjevi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.
Datum i točno vrijeme na paketu/omotnici smatra se trenutkom predaje zahtjeva na Poziv, slijedom čega se paket/omotnica bez oznake datuma i točnog vremena, neće razmatrati.
Prijavitelj samostalno određuje način dostave i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave.
 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA I OBRASCI
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeće obrasce i obveznu dokumentaciju:
 Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (Obrazac 1)
 Dokaz o prihvatljivosti prijavitelja, odnosno pripadnosti ranjivoj skupini (u Prilogu I)
 Potvrda HZZ-a o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba ili Izjava za nezaposlene osobe koje nisu registrirane u evidenciji HZZ – a (Obrazac 2)
 Preslika osobne iskaznice
 Poslovni plan samozapošljavanja s troškovnikom (Obrazac 3)
 Ponude za troškove za koje se traži potpora (u izvornom obliku)
 Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4)
 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 5)
 Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starije od 30 dana, u izvornom obliku)
 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje prijava mogu se dobiti svakog radnoga dana na e-mail: rra@rra-sibenik.hr.

 
# Dokument: Format: Veličina:
Javni poziv Izmjena i dopuna pdf 293.01 KB
Javni poziv pdf 327.67 KB
Odluka o produljenju Javnog poziva II pdf 327.28 KB
Odluka o produljenju Javnog poziva I pdf 296.42 KB
Prilog I Program za dodjelu potpore za samozapošljavanje Izmjena i dopuna pdf 221.37 KB
Prilog I Program za dodjelu potpore za samozapošljavanje pdf 922.55 KB
Obrazac 1 Zahtjev za dodjelu potpore Izmjene i dopune docx 586.35 KB
Obrazac 1 Zahtjev za dodjelu potpore docx 585.86 KB
Obrazac 2 Izjava o nezaposlenosti DOCX 589.17 KB
Obrazac 3 Poslovni plan DOCX 601.13 KB
Obrazac 4 Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti DOCX 579.26 KB
Obrazac 5 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja DOCX 577.04 KB
  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 02.09.2020, 15:00h
  •   TRAJANJE: 30.09.2020, 15:00h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja