JAVNI POZIV za davanje u zakup uredskih prostora i opreme u Adriatic Business Centru – ABC

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske raspisuje i Pravilnika o zakupu i korištenju poslovnih prostora i opreme u Adriatic Business Centru – ABC (KLASA: 023-08/21-01/03, URBROJ: 2182/1-09/1-21-05 od 12. srpnja 2021. godine, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za davanje u zakup uredskih prostora i opreme

u Adriatic Business Centru – ABC

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup uredskih prostora i opreme u zgradi Adriatic Business Centra – ABC  (u daljnjem tekstu: ABC) na adresi Narodnog preporoda 4, Šibenik.

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“ oznake K.K.03.1.2.01.0060 i  Ugovora o dodjeli nekretnine na korištenje sklopljenog sa Šibensko – kninskom županijom (KLASA:372-01/21-01/02, URBROJ:2182/1-09/1-21-02) cijelom poslovnom infrastrukturom i opremom ABC-a upravlja regionalni koordinator i poduzetnička potporna institucija Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija) sa sjedištem u ABC-u.

Rad ABC-a odnosi se na sinergijsko pružanje usluga informiranja, edukacije i savjetovanja iz područja regionalnoga razvoja i razvojnih projekata od strane Razvojne agencije te usluga iz područja marketinga, dizajna, audiovizualnog i drugih kreativnih sektora od strane poslovnih subjekata - budućih korisnika ABC-a.

PREDMET  I CIJENA ZAKUPA

Poslovna infrastruktura ABC-a koja se daje poslovnim subjektima u zakup obuhvaća 12 u potpunosti opremljenih uredskih prostora koji su smještenih na trećoj etaži poslovne zgrade.

U cijenu mjesečnog zakupa uračunate su usluge super brzog interneta 100/100 Mbit/s, komunalne usluge, usluge isporuke električne energije, grijanje, hlađenje i usluge čišćenja kao i sljedeće pogodnosti:

 • korištenje svih zajedničkih prostora na 3. etaži (hodnici, čajna kuhinja, sanitarni čvorovi, kutak za djecu, soba za kopiranje)
 • korištenje fotokopirnog uređaja uz mogućnost besplatnog printanja i kopiranja, c/b A4 do 100 listova mjesečno
 • korištenje dvorane Visovac na 3. etaži do 5 sati mjesečno
 • korištenje dizala,
 • korištenje parkinga,
 • briga o sigurnosti prostora (videonadzor objekta),
 • pristup bežičnom internetu,
 • poštanski sandučić,
 • mogućnost registracije na adresi ABC Centra.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za davanje u zakup uredskih prostora i opreme imaju svi poslovni subjekti koji su upisani u odgovarajući registar i koji primarno obavljanju uslužnu djelatnost. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i fizičke osobe koje nisu registrirane, ali imaju obvezu registrirati poslovni subjekt/djelatnost do trenutka potpisivanja ugovora o zakupu uredskog poslovnog prostora i opreme.

Prijavitelji na Javni poziv moraju imati podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Prednost pri odabiru imaju mikro, mala i srednja poduzeća koja djeluju u području  poslovnog savjetovanja, marketinga, dizajna, audio-video i multimedijalne produkcije i postprodukcije te poduzetničke potporne institucije.

OBVEZNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Prijavitelji su dužni dostaviti pisanu prijavu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za zakup uredskih prostora i opreme u ABC-u (Obrazac 1a za poslovne subjekte, Obrazac 1b za fizičke osobe)
 2. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra iz kojeg je vidljivo da je poslovni subjekt registriran za obavljanje poslovne djelatnosti (preslika) ili Izjavu ukoliko se na natječaj prijavljuje fizička osoba (Obrazac 2)
 3. Potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da poslovni subjekt/fizička osoba nema poreznog dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne starija od dana objave Javnog poziva)
 4. Životopis odgovorne osobe prijavitelja ili fizičke osobe (Obrazac 3)
 5. Upitnik o poslovanju (Obrazac 4)

Prijave koje ne sadržavaju traženu dokumentaciju neće se razmatrati.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Javni poziv otvoren je do davanja u zakup svih ponuđenih uredskih prostora.

Pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenom paketu/omotnici, isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko – kninske županije

Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedena naznaka: „Ne otvaraj – Za Javni poziv za zakup uredskog prostora”, uz puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva. Na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje zahtjeva.

Zahtjevi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.

Datum i točno vrijeme na paketu/omotnici smatra se trenutkom predaje zahtjeva na Javni poziv, slijedom čega se paket/omotnica bez oznake datuma i točnog vremena, neće razmatrati.

Prijavitelj samostalno određuje način dostave i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave.

OBRADA PRIJAVA I POSTUPAK ODABIRA PONUDITELJA

Obrada prijava radit će se svakih 15 dana od dana objave Javnog poziva. Pristigle prijave obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade dokumentacije mogu se tražiti dodatna obrazloženja. Nakon izvršene obrade pristiglih prijava, Stručno povjerenstvo za provedbu Javnog poziva će izraditi odgovarajući zapisnik i listu prihvatljivih prijavitelja sukladno:

 1. odredbama ovog Javnog poziva i Pravilnika o zakupu i korištenju poslovnih prostora i opreme u Adriatic Business Centru – ABC u Prilogu 2,
 2. ciljevima i pokazateljima projekta „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture Adriatic Business Centre – ABC“ oznake KK.03.1.2.01. 0060,
 3. sektorskoj orijentaciji ABC-a na djelatnosti iz područja poslovnog savjetovanja, marketinga, dizajna, audio-video i multimedijalne produkcije i postprodukcije.

Prijavitelji će u roku od trideset (30) dana od dana završene obrade prijava biti obavješteni o prihvatljivosti njihove prijave.

SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU

S izabranim prijaviteljima sklopit će se Ugovor o zakupu uredskog prostora i opreme kojim će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.

Svaki prijavitelj može dobiti u zakup samo jedan (1) uredski prostor.

Zakupnik uzima u zakup uredski prostor u viđenom stanju te nema pravo uredski prostor ili dio uredskog prostora ili opreme dati u podzakup.

Ugovor o zakupu može se sklopiti na najmanje tri (3) mjeseca, a najduže dvadeset i četiri (24) mjeseca, uz mogućnost produljenja.

OSTALE ODREDBE

Svi zainteresirani za zakup uredskih prostora u ABC-u iste mogu razgledati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 12 do 14 sati.

Sve ostale informacije o provedbi Javnog poziva mogu se dobiti u sjedištu Razvojne agencije na adresi Narodnog preporoda 4 u Šibeniku, svakog radnog dana u vremenu od 07.30 do 15.30 sati ili na telefon 022/ 217-113.

Javni poziv se objavljuje na službenim internet stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra@rra-sibenik.hr.

 

KLASA: 372-01/21-01/03

URBROJ: 2182/1-09/1-21-01

Šibenik, 16. srpnja 2021. godine

 

# Dokument: Format: Veličina:
JAVNI POZIV pdf 822.47 KB
Prilog 1 Tlocrt III etaže pdf 420.36 KB
Prilog 2 Pravilnik o zakupu i koritenju poslovnih prostorija i opreme pdf 7.24 MB
Obrazac 1a Zahtjev za poslovne subjekte docx 160.47 KB
Obrazac 1b Zahtjev za fizičke osobe docx 54.97 KB
Obrazac 2 Izjava za fizičku osobu docx 46.60 KB
Obrazac 3 Životopis odgovorne osobe prijaviteljia ili fizičke osobe docx 47.17 KB
Obrazac 4 Upitnik o poslovanju docx 46.53 KB
 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 16.07.2021, 14:00h
 •   TRAJANJE: 31.12.2021, 14:00h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja