Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv Fonda za iskaz interesa za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila i otpadne električne i elektroničke opreme na otocima.

Cilj Javnog Poziva je povećanje stope odvojenog prikupljanja otpadnih vozila i EE otpada na otocima i smanjenje negativnih utjecaja na tlo, zrak i vodu.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci koje Fondpoziva da seprijave za sudjelovanje u provođenju organiziranih akcija sakupljanja otpadnih vozila i otpadne električne i elektroničke (EE) opreme.

Predmet Poziva odnosi se isključivo na:

  1. Odbačena otpadna vozila kategorija M1 i N1;
  2. Otpadna električna i elektronička oprema kategorije EE opreme (EE otpad).

Fond će na temelju dostavljenih podataka organizirati i koordinirati Akcije uklanjanja otpadnih vozila i EE otpada na otocima u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, ovlaštenim obrađivačima te drugim dionicima. Također Fond će osigurati i medijsko praćenje provedbe akcija.

Rok za dostavu prijava je 31.10.2024. do 16:00h i iste se dostavljaju na e-mail adresu akcija.otpadnavozila@fzoeu.hr .

Prijavna dokumentacija se nalazi na poveznici.

Izvor: FZOEU