Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u okviru NPOO 2021.-2027. je objavilo otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ (Referentni broj: C3.1. R1-I3.1).

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima.

Ulaganja su prihvatljiva ako doprinose pokazatelju Broj novih i/ili moderniziranih učionica za gimnazijsko obrazovanje odnosno ulaganja će rezultirati s najmanje jednom moderniziranom, rekonstruiranom ili izgrađenom učionicom za izvođenje gimnazijskog programa.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Grad Zagreb prema Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost srednjeg obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Prihvatljivi partneri:

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Partneri na projektu mogu biti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili
  • Republika Hrvatska i/ili
  • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje obuhvata gimnazijskih programa

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije
  • Usluge
  • Radovi (izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija)
  • Opremanje

Iznos potpore:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 75.253.832 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu 20.000.000 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu 100.000 EUR

Rok za prijave:  od 29. svibnja 2023. do 6. kolovoza 2024. u 23.59 sati

Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Podnošenje projektnih prijedloga dopušteno je najranije od 3. lipnja 2024. godine.

Više o samom natječaju kao i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici.

Izvor: NPOO