Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni Poziv za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju 2024.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima;
 • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima.

Partneri:

 • Podnositelj Zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri podnositelja Zahtjeva mogu biti:
  • pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj Zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
  • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Prihvatljiva područja ulaganja / prihvatljive aktivnosti:

 • prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina:
 • javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja:
 • društvena i javna infrastruktura;
 • komunalna infrastruktura;
 • gospodarska infrastruktura.

Iznos potpore:

 • vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om;
 • za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti prema ovom Pozivu je 550.000,00 eura s PDV-om;
 • neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura s PDV-om;
 • udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Razdoblje provedbe projekta:

 • Za prihvatljive aktivnosti na projektu prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2024. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2024. godini.

Rok za podnošenje prijava je do 2. veljače 2024. godine

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se putem e-maila: pprr@mrrfeu.hr .

Upute za prijavitelje i ostala potrebna dokumentacija se može pronaći na poveznici.

Izvor: MRRFEU