Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni Poziv za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice 2024.

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave koje su stekle status potpomognutog područja u skladu Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17);
 • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelji zahtjeva.

Partneri:

Podnositelj Zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri podnositelja Zahtjeva mogu biti:

 • pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj Zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa

Prihvatljiva područja ulaganja / prihvatljive aktivnosti:

 • prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina;
 • prihvatljive su građevine javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja:
 • društvena i javna infrastruktura;
 • komunalna infrastruktura;
 • gospodarska infrastruktura.

Iznos potpore:

 • vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om;
 • za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti prema ovom Pozivu je 50.000,00 eura s PDV-om;
 • neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura s PDV-om;
 • udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do:
 • 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. i II. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti;
 • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz III. i IV. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti.

Razdoblje provedbe projekta:

 • Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 2. siječnja 2024. godine do predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2024. godini.
 • Instruktivni rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio financiranja Ministarstva je do 22. studenoga 2024. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 2. veljače 2024. godine

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se pute emaila: potpomognuta@mrrfeu.hr.

Uputa za prijavitelje i ostala potrebna dokumentacija se može pronaći na poveznici.

Izvor: MRRFEU