NATJEČAJ za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU

CILJ NATJEČAJA - informiranje djece i mladih o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU, predsjedanju Vijećem EU, o zajedničkim politikama o kojima se na razini EU raspravlja i odlučuje, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život, kvalitetu života, jednake mogućnosti i ravnopravnost građana; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH u EU te prednostima koje članstvo pruža hrvatskim građanima, posebice mladima, i to kroz organizaciju i provedbu predavanja, edukacija, radionica, kvizova znanja i sličnih aktivnosti kojima se informiraju djeca i mladi o EU i članstvu RH u Uniji, kao i o predsjedanju Vijećem EU.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijavitelj mora biti udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

1. upisana je u Registar udruga i djeluje najmanje pet godina zaključno s danom objave natječaja, u Republici Hrvatskoj

2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o neprofitnom računovodstvu

3. uskladila je svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje Statuta nadležnom Uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruge

4. djeluje u području kulture, odnosno prioritetnom području aktivnosti obuhvaćenim ovim natječajem, što treba biti razvidno iz Statuta udruge

5. djeluje u službi općeg dobra i javnosti te u skladu s općim vrednotama utvrđenima Ustavom Republike Hrvatske, što se odnosi i na članove udruge

6. ima aktivno tijelo upravljanja (primjerice: Izvršni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu

7. ima pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta

8. uredno je ispunila/ispunjava svoje ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge

9. protiv osobe odgovorne za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 47. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) 2

10. udruga je podmirila sve obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave

11. ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2019. godinu, ako je primjenjivo

12. ukoliko je projekt udruge usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom: a) ne smiju biti pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela iz glave IX, X, XVI, XVII i XVIII Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) b) ne smiju imati izrečenu prekršajno-pravnu sankciju i/ili da im ne traje zaštitna mjera propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10 i 60/10) c) ne smije im trajati sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja, udaljenja iz zajedničkog kućanstva, zabrane pristupa internetu ili sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora izrečena temeljem Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Planirano trajanje provedbe projekta je od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. s time da se na ovaj natječaj mogu prijaviti i projektne aktivnosti pokrenute prije stupanja ugovora na snagu (projekti započeti najranije u prosincu 2019. godine).

Aktivnosti se moraju provoditi na teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

- edukativne i debatne radionice za mlade o EU i predsjedanju Vijećem EU

- kvizovi znanja - npr. EU kviz, kviz o aktualnim temama u EU i predsjedanju Vijećem EU - predavanja o EU i predsjedanju Vijećem EU po školama i/ili fakultetima

- edukativne publikacije za djecu i mlade o EU i predsjedanju Vijećem EU –

 web stranice/aplikacije za djecu i mlade o EU i predsjedanju Vijećem EU / društvene mreže

- obilježavanje Dana Europe - provedba projektnih edukativnih aktivnosti za djecu i mlade u sklopu Dana otvorenih vrata Ureda za Udruge RH u mjesecu svibnju 2020.

VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.000.000,00 kuna od igara na sreću u Državnom proračunu, razdjel 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, glava 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za aktivnost A777045 - Informiranje o EU.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 20-30.

Ministarstvo nije u obvezi utrošiti cjelokupan iznos predviđenih sredstava za financiranje aktivnosti u području informiranja o EU.

Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 15.11.2019, 16:57h
  •   TRAJANJE: 15.12.2019, 16:57h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja