Status: otvoren od 22.04.2022.

Predmet i svrha poziva: Predmet Poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva. Svrha Poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine i Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Cilj Poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji: Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe - obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom.

Iznosi sufinanciranja: Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se u iznosu najviše do 1.000.000,00 kn s intenzitetom:

  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 66.000.000,00 kuna.

Opravdani troškovi: Po ovom Pozivu opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) te provedbe projekta edukacije stanovništva.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije isplaćivat će se samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon podnošenja prijave na ovaj Javni poziv. Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Po ovom Pozivu može se dostaviti jedna (1) prijava za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja i/ili aktivnosti i usluge u svrhu provedbe projekta edukacije stanovništva šireg područja.

Rok za prijavu: do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.