Status: otvoren od 15.12.2021.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opravdani troškovi:

  • Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,
  • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta
  • ostali troškovi za koje prijavitelj obrazloži u prijavi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Iznosi sufinanciranja: Ukupna raspoloživa sredstva Fonda: 26.000.000,00 kuna Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna po projektu, odnosno do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Korisnik može ostvariti sredstva Fonda za neposredno sufinanciranje do dva projekta, pod uvjetom da svaki projekt ima primjenu u različitom području definiranom točkom I. Poziva.

Rok za prijavu: Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave koja se nalazi na mrežnoj stranici Fonda https://pametnoiodrzivo.fzoeu.hr.

Podnošenje prijava započinje danom objave Poziva, a traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Predmet poziva: Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Poziva, projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih područja:

  1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  2. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (sa i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
  3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.