Status: otvoren od 30. rujna 2022.

Cilj Poziva: Sredstva su namijenjena provedbi programa i projekata u sljedećim prioritetnim područjima kulturnih djelatnosti: muzejsko–galerijska djelatnost; kulturno-scenska djelatnost; međunarodna kulturna suradnja; glazbena, glazbeno-scenska, dramska i plesna djelatnost; kazališna djelatnost; književno–nakladnička i knjižničarska djelatnost te organizacija književnih akcija i manifestacija; kulturno-umjetnički amaterizam; zaštita i očuvanje objekata kulture i materijalne i nematerijalne kulturne baštine; likovna djelatnost; audiovizualna djelatnost, medijska kultura, vizualne umjetnosti; tehnička kultura.

Prihvatljivi prijavitelji: prijavu programa, projekta ili aktivnosti na ovaj Javni poziv mogu podnijeti udruge ili druge pravne osobe koja obavljaju djelatnost u kulturi uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:

 • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi  odgovarajući registar sa sjedištem na području Šibensko-kninske županije,
 • upisane su u Registar neprofitnih organizacija (za udruge),
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje u mandatu,
 • registrirane su kao udruge i druge organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • svojim statutom su se opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • imaju uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračunu Šibensko–kninske županije i drugih javnih izvora (dostavljen Obrazac 5 s pripadajućom dokumentacijom – Opisno i Financijsko Izvješće za 2022. godinu),
 • nemaju dugovanja prema proračunu Šibensko–kninske županije,
 • nemaju dugovanja prema državnom proračunu,
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća za proteklu godinu (mrežne stranice i propisan način programskog i financijskog objavljivanja sukladno Zakonu i propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i proračunskih i izvanproračunskih korisnika),
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa projekta i aktivnosti,
 • u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu  i
 • da se protiv odgovorne osobe podnositelja prijave i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak.

Način prijave: Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Šibensko–kninske županije:

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/prosvjeta-kultura-znanost-i-port/javni-poziv-za-financiranje-programa-projekata-javnih-potreba-u-kulturi-sibensko-kninske-zupanije-za-2023-g/3156.html

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu.

Rok za prijavu: Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 02. studenoga 2022. godine.

Poveznica na natječaj