Javni poziv - Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku MRRFEU) u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava, provodi Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (u nastavku teksta: Program).
 
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne samouprave. Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.
Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva politike regionalnog razvoja utvrđenih u „Strategiji razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine“. 
 
Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz ESI fondova.
 
Sredstva Programa su namijenjena lokalnim razvojnim projektima s područja jedinica lokalne samouprave I., II. i III. skupine te jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti za pripremu i izradu projektne i tehničke dokumentacije lokalnih razvojnih projekata koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija) s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i djelotvornijeg iskorištenja sredstava iz fondova i programa Europske unije.
 
Ukupno predviđena sredstava za provedbu Programa iznose 120.000.000,00 kuna. Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi:

 • 1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,
 • 2.000.000,00 kuna (slovima:dvamilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave. 

Iznos sufinanciranja - Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju Projektne dokumentacije određuje se prema indeksu razvijenosti područja za koja se dodjeljuju sredstva u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) i iznosi:

 • 95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave.
Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili pravne osobe čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a obuhvaćaju ulaganja u:
- komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
- socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Način podnošenja zahtjeva - Zainteresirani podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge:

 • Kontrolni obrazac (Dodatak A) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u),
 • Prijavni obrazac (Dodatak B), detaljno i jasno popunjen na hrvatskom jeziku, dostavljen u pisanom i elektronskom formatu (na CD -u) koji mora biti istovjetan priloženom pisanom primjerku,
 • Proračun projekta (Dodatak C) u pisanom i elektronskom formatu (na CD-u).

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposredno dostavom Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije obvezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - Ne otvarati, na adresu:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

                                 Velimira Škorpika 6

                                    22 000 Šibenik

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.

Sva korespondencija podnositelja zahtjeva i Ministarstva vodi se isključivo putem Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Provedbu Programa za područje Šibensko-kninske županije, u svim fazama provedbe prati Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Osobe za kontakt i dodatna pitanja su:

Katarina Golubić Pauk,  022/218-516, katarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr

Karmela Crnica,   022/ 247-187, karmela.crnica@rra-sibenik.hr

* U slučaju slanja prijava poštom, prihvatljivima će se smatrati sve pošiljke poslane preporučenom poštom s poštanskim žigom zaključno s 31. listopadom 2017. 

 

DOPUNA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU: (03. LISTOPADA 2017.)

Zbog velikog interesa za pitanje imovinsko-pravnih odnosa objavljujemo dopune koje se odnose na:

 • dopunu Izjave o riješenim imovinsko-pravnim odnosima te
 • dopunu Smjernica za prijavitelje na strani 6 (označeno crveno na dokumentu DOPUNA SMJERNICAMA).

Molimo vas da i jednu i drugu dopunu uzmete u obzir prilikom prijave na Poziv za iskaz interesa objavljen 18. rujna 2017. godine.

Izmjene se odnose na prihvatljive troškove navedene u Smjernicama za prijavitelje, str. 6 koji sada glase:

Prihvatljivi troškovi

Prilikom dodjele sufinanciranja u obzir se mogu uzeti samo troškovi za koje se utvrdi da su prihvatljivi. Troškovi Projektne dokumentacije iskazuju se u Dodatku C - Proračun (u nastavku teksta: Proračun) koji predstavlja procjenu troškova i gornju granicu za prihvatljive troškove.

Podaci navedeni u Proračunu trebaju odgovarati podacima navedenim u Prijavnom obrascu.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja ceste u skladu sa Zakonom o  cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14,
 • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
 • trošak izrade idejnog projekte i ishođenje lokacijske dozvole,
 • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta)
 • trošak ishođenje građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za iskaz interesa pdf 614.68 KB
Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova pdf 891.10 KB
Prilog 1 Dodatak A kontrolni obrazac docx 14.77 KB
Prilog 2 Dodatak B Prijavni obrazac docx 77.16 KB
Prilog 3 Dodatak C Proračun projekta xls 30.50 KB
Prilog 4 Obrazac za vrednovanje pdf 289.23 KB
Smjernice za podnositelje zahtjeva DOC 177.50 KB
Dopuna izjave 8 dodatak B prijavni obrazac docx 12.51 KB
Dopuna smjernicama docx 15.23 KB
 •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
 •   OBJAVLJENO: 18.09.2017, 14:25h
 •   TRAJANJE: 31.10.2017, 14:25h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja