Predmet i svrha poziva: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

Iznosi sufinanciranja: Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi:

  • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
  • najviši iznos 100.000.000,00 HRK

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava NPOO-a, ovisno o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada iznosi od 35% do 70% prihvatljivih troškova.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK.

Opravdani troškovi:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada
  • Aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer
  • Usluga vođenja projekta
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
  • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta - upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, provedba odgovarajućih postupaka javne nabave, financijsko upravljanje, izvještavanje, te ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom

Trajanje poziva: Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. od 09:00 sati putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/8 .

Više informacija na poveznici.