Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Rok za podnošenje projektnih prijava: Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji: Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu; Mikro poduzetnici; Mali i srednji poduzetnici; Veliki poduzetnici; Gospodarski subjekti; Obrtnici

Vrijednost potpore: Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000,00 EUR u HRK po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Intenzitet bespovratnih sredstava: Maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta.

Vrijednost natječaja:  150.000.000,00 HRK.

Kratki opis natječaja:

Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama. Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000,00 EUR u HRK po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Intenzitet (udio) bespovratnih sredstava KF-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta. Po ovom Pozivu bespovratna sredstva KF-a će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, navedena u Odluci JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 30., stavku 7. ZOGO-a i članku 4. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN, br. 50/17, 84/19) (Uredba), koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama članka 31. ZOGO-a i/ili davatelj usluge povezane s javnom uslugom u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. točke 22. Uredbe u jedinicama lokalne samouprave (JLS).

Prijavitelj također, mora biti naveden u Odluci o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ili u Odluci o davanju koncesije sukladno članku 31. ZOGO-a ili mora imati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, ovisno što je primjenjivo.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.

2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.

3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska. Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine. Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h.

 

Više detalja o pozivu možete pronaći na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/nabava-komunalnih-vozila-za-odvojeno-prikupljanje-otpada/

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 12.03.2020, 10:36h
  •   TRAJANJE: 30.09.2020, 10:36h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja