Objavljen Poziv za sufinanciranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2018. godinu

  08.02.2018, 13:11h   •     RA Admin

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je danas Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Program održivog razvoja lokalne zajednice 2018. (u nastavku teksta: Program). Poziv se odnosi na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) stekle status potpomognutog područja, s ciljem svrhovitog korištenja sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2018. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Prihvatljivo područje provedbe je područje jedinica lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Provedbeno razdoblje: za prihvatljive aktivnosti na projektu, prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2018. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2019., uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini.

Iznos sufinanciranja podnositelja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan prema stupnju razvijenosti i iznosi:

- za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine - 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

- za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine -20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

- za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine - 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

- za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine - 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

 

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernice za podnositelje zahtjeva, uz priloge.

Uz zahtjev se obvezno prilaže:

- Dodatak A - Kontrolni obrazac

- Dodatak B - Prijavni obrazac - Prijavni obrazac, cjelovito popunjen, potpisan i ovjeren pečatom, dostavljen u pisanom i elektronskom obliku (na CD-u), koji mora biti istovjetan priloženom pisanom primjerku;

- Dodatak C - proracun projekta - Proračun projekta, detaljno i jasno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom, dostavljen u pisanom i elektronskom obliku (na CD-u), koji mora biti istovjetan priloženom pisanom primjerku;

- Presliku proračuna sa stavkom vlastitog udjela sufinanciranja (označiti stavku markerom) ili potpisanu i ovjerenu pečatom izjavu da će podnositelj osigurati sredstva ukoliko projektni prijedlog bude odabran;

- Fotodokumentaciju postojećeg stanja objekta (najviše tri karakteristične fotografije).

 

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.

Svaki zahtjev podnositelj dostavlja u zasebnoj omotnici.

Rok za podnošenje zahtjeva je 5. ožujka 2018.

Pravodobno pristiglim smatrat će se zahtjevi dostavljeni pisarnici do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku: POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“- NE OTVARATI, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

Izvor: MRRFEU

 

Objavljen Poziv za sufinanciranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2018. godinu

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja