Dopuna dokumentacije za prijavu na Poziv iz Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata

  03.10.2017, 08:47h   •     RA Admin

Zbog velikog interesa za pitanje imovinsko-pravnih odnosa objavljujemo dopune koje se odnose na dopunu Izjave o riješenim imovinsko-pravnim odnosima te dopunu Smjernica za prijavitelje na strani 6 (označeno crveno u dokumentu Dopuna smjernicama).

Molimo vas da i jednu i drugu dopunu uzmete u obzir prilikom prijave na Poziv za iskaz interesa objavljen 18. rujna 2017. godine i dostupan na sljedećem LINKU.

Izmjene se odnose na prihvatljive troškove navedene u Smjernicama za prijavitelje, str. 6 koji sada glase:

Prihvatljivi troškovi

Prilikom dodjele sufinanciranja u obzir se mogu uzeti samo troškovi za koje se utvrdi da su prihvatljivi. Troškovi Projektne dokumentacije iskazuju se u Dodatku C - Proračun (u nastavku teksta: Proračun) koji predstavlja procjenu troškova i gornju granicu za prihvatljive troškove.

Podaci navedeni u Proračunu trebaju odgovarati podacima navedenim u Prijavnom obrascu.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja ceste u skladu sa Zakonom o  cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14,
  • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
  • trošak izrade idejnog projekte i ishođenje lokacijske dozvole,
  • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta)
  • trošak ishođenje građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave.
# Dokument: Format: Veličina:
Dopuna Izjave 8 dodatak B prijavni obrazac docx 12.51 KB
Dopuna smjernicama docx 15.23 KB
Dopuna dokumentacije za prijavu na Poziv iz Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja