Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  25.07.2018, 15:06h   •     RA Admin

Naručitelj, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko - kninske županije obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte da kreće prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu ponovljenog postupka javne nabave male vrijednosti „Građevinska rekonstrukcija ABC centra“ (evidencijski broj nabave -  02/18).

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2017), Naručitelj dana 25. srpnja 2018. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  1. Nacrt dokumentacije - ABC centar,
  2. Troškovnik – ABC centar,
  3. Projekti i nacrti ABC centra.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima će trajati 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 25.07.2018.).

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: katarina.mrvica@rra-sibenik.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama EOJN, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.rra-sibenik.hr i na stranicama EOJN -  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Inače, radovi građevinske rekonstrukcije ABC centra su dio projekta „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture Adriatic Business Centre – ABC“  ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna koji se u stopostotnom iznosu financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom će se obnoviti poslovna zgrada na prostoru bivše tvornice TLM-a. Zgrada na tri etaže, ukupne površine 1700 kvadrata će biti prenamijenjena u moderni poslovni centar u kojem će se poduzetnicima i regionalnim dionicima pružati usluge korištenja i najma prostora te usluge informiranja, edukacije i savjetovanja u svim fazama poslovanja, te pripreme i provedbe projekata.

Glavni i Izvedbeni projekt rekonstrukcije ABC centra izradio je Arhikon d.o.o. iz Šibenika.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja