Masterplan turizma Šibensko-kninske županije do 2020. godine

  29.06.2017, 14:18h   •     RA Admin

Šibensko-kninska županija, Upravi odjel za gospodarstvo, raspisala je 6. listopada 2015. godine natječaj za izradu Masterplana turizma Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020. godine. Kao izrađivač je na natječaju odabran konzorcij Urbanex-Krutak (kojeg čine tvrtke Urbanex d.o.o. i Krutak d.o.o.). Ugovor je potpisan 15. ožujka 2016. godine.

Svrha izrade Masterplana Šibensko-kninske županije je izrada sustavnog prikaza mogućnosti integriranog i održivog turističkog razvoja županije, a u svrhu povećanja ekonomske aktivnosti i učinka turizma u dugoročnoj perspektivi.

Dokument Masterplana se dijeli u sljedeće glavne tematske cjeline:

 • Analiza stanja;
 • Strategija turističkog razvoja;
 • Akcijski plan: Implementacijske aktivnosti.

U analizi stanja dan je pregled postojećeg stanja s analizama internog okruženja u kojem su analizirani turistički resursi i ograničavajući uvjeti razvoja turizma, te analizom tržišta gdje su analizirana turistička kretanja na globalnoj i lokalnoj razini. Kroz ovo su poglavlje definirani rezultati dosadašnjeg turističkog i sveukupnog razvoja Županije, a oni predstavljaju ulazne podatke za izradu strategije turističkog razvoja.

U strategiji turističkog razvoja je jasno definirano koji turistički resursi i koliko trebaju biti korišteni u narednom razdoblju, kako ćemo adresirati ograničavajuće uvjete i kakva bi u turističkom smislu trebala postati Šibensko-kninska županija do 2020. godine.

U akcijskom planu detaljiziran je način postizanja intervencija identificiranih u strategiji. U njemu su taksativno navedene strateške intervencije definirane u Strateškom okviru Master plana, prioritet za provedbu, vrijeme provedbe, procijenjena vrijednost intervencija, koordinatori i nositelji provedbe intervencija kao i pokazatelji rezultata i ishoda.  

Kako bi se osnažio aplikativni karakter Masterplana, izrađen je i marketinški plan za razdoblje do 2020. godine kao dodatak Masterplanu.

 

Kako bi se postigao integralni razvoj turizma u Šibensko-kninskoj županiji, svim je ključnim dionicima turističkog sektora na području Županije omogućeno da u tijeku izrade masterplana sudjeluju u procesu dogovaranja.

U sklopu toga definirana je radna skupina koja uključuje osobe koje su na svakodnevnoj bazi uključene u turističke aktivnosti Županije, a dio su javnog, privatnog odnosno civilnog sektora.

Za praćenje provedbe izrade Masterplana turizma Šibensko-kninske županije do 2020. godine osnovano je izvršno tijelo nazvano Koordinacijsko vijeće koje čini osam članova:

 • Goran Pauk-župan Šibensko-kninski,
 • Mira Lepur -ravnateljica Razvojne agencije Šibensko-kninske županije,
 • Marlena Floigl-pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije,
 • Željana Šikić-direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije

i tri predstavnika iz privatnog sektora od čega jedan iz područja nautičkog turizma (svi prema odabiru Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Šibenik)

 • Ivana Skorić-voditeljica operativnih poslova i odnosa s klijentima Marina Šibenik d.o.o.
 • Mario Erceg-direktor Hotel Life Rogoznica i Heritage hotel Life Palace, Šibenik
 • Joško Lokas-direktor Dalmati d.o.o.
 • Lucija Aužina-viši savjetnik za gospodarstvo Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, za tajnicu

 

Zadaća Koordinacijskog vijeća je bila da kontinuirano prate proces izrade Masterplana u svim njegovim fazama i kroz suradnju s izrađivačima oblikuju konačna rješenja Masterplana.

Na slijedećim linkovima možete pogledati dokumente:

 1. Masterplana turizma Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020. godine
 2. Akcijski plan Masterplana turizma Šibensko-kninske županije do 2020. godine

 

# Dokument: Format: Veličina:
Akcijski plan masterplana turizma pdf 1.13 MB
masterplanturizmaibenskokninskeupanije pdf 6.15 MB
Masterplan turizma Šibensko-kninske županije do 2020. godine

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja